Poslednja vest

Politika QMS

Preuzmite: POLITIKA KVALITETA Dana 30.08.2018. „Miroco“ doo, Kragujevac je zavrsilo prilagođavanja svog sistema menadzmenta kvaliteta sa zahtevima nove verzije standarda ISO 9001:2015 i izdat mu je sertifikat br 16008...
 

Usluge merenja

Usluga elektro merenja jake i slabe struje,niskog i srednjeg napona do 35kV vrši se u objektima različitih profila, namena i složenosti, od tržišnih objekata, do namenskih objekata EPS-a. Uređaji najnovije generacije kao i visokostručni kadar, garancija su da će realizovane usluge biti visokog kvaliteta.

SPECIFIKACIJA ELEKTRO UREĐAJA KOJI SU U VLASNIŠTU „MIROCA“ ZA POTREBE ELEKTRO TEHNIČKIH MERENJA
1. Uređaj za merenje otpora izolacije KEW 3128 – visoko naponski digitalni tester izolacije, 12 kW test napon,5mA struja kratkog spoja, 35 Ω otpornost izolacije

- IR merenje otpornosti izolacije
- PI merenje (indeks polarizacije)
- DAR merenje (odnos dielektričke apsorpcije)
- DD merenje (dielektričko pražnjenje)
- SV merenje (test sa naponskim koracima)
- Merenje kapacitivnosti
- V test merenje napona

2. Digitalni univerzalni instrumenta AC/DC sa viljuškom senzora KEW MATE 2012R

- Merenje struje (jednosmerne DC struje i naizmenične AC struje)-120 A
- Merenje napona (jednosmernog DC i naizmeničnog AC)-600 V
- Merenje otpora 600Ω
- Merenje dioda-2V
- Provera nepreknidnosti strujnog kola
- Merenje kapacitivnosti
- Merenje frekvencije

3. Multifunkcijski tester KEW 6016

- Izolacije testovi- 1000V otpor izolacije 2000MΩ
- PETLJA testovi
- RCD testovi
- Testovi uzemljenja
- Testovi rotacije faze

4. Kyoritsu merna klješta za merenje otopra uzemljenja KEW 4200

- Normalna merenja struje-30A
- Merenje balansa povratnih struja
- Merenje otopra uzemljenja do 1200Ω

5. Color grafički analizator kvaliteta napajanja KEW 6310

- Merenje struje do 3000 A
- Merenje trenutnih vrednosti (napon, prividna snaga, struja neutralnog provodnika)
- Merenje energije
- Merenje potrošnje
- Merenje talasnih oblika (opseg WAVE)
- Analiza harmonika
- Kvalitet napajanja

6. Termovizijska kamera IR16 DS (temperanturno merenje)

- Temperaturni opseg - 10o C do +250o C
- Preciznost : veće od + 2 ili 2 % od očitavanja u o C za ambijentalne temperature u opsegu od -15 o C do + 45o C
- Vidno polje 20o x 15o C
- Beleženje slika sa vremenom i datumom

7. Dvopolni visokonaponski indikator sa ugradenim  piezoelektricnim testerom. Tipa SM 10-6 za rad na elektricnim postrojenjima  nominalnog napona  od 5 kV do 40 kV

- Indikator pokazuje jasnu svetlosnu i zvucnu indikaciju prisustva razlicitih napona
- Indikator  detektuje naponske razlike izmedu dve tacke na instalacijama
- Indikator proverava ispravnost visokonaponskih osiguraca
- Komparator detektuje iste faze
 

8. Digitalni luksmetar  model 5202

-3 opsega sa promenom  od niskog ka visokom  nivou osvetljenja  (200/2000/20000lux)
- funkcija zamrzavanja poslednje merene vrednosti
- digitalni luksmetar sa odvojenim mernim senzorom od uredaja
 

 
„MIROCO“ je osposobljen za pružanje usluga i poslova na pregledu i ispitivanju električnih instalacija, gromobranskih instalacija sa izradom odgovarajućih stručnih nalaza u skladu sa JUS. Propisima, Standardima, Zakonima, Pravilnicama i Preporukama:

1. Tehnički propisi za izvođenje elektroenergetskih instalacija niskog napona „Sl. list SFRJ“ br. 53/88.
2. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih sanica „Sl. list SFRJ“ br. 13/76.
3. Pravilnik o tehničkim normama i standardima „Sl list SRJ“ br. 11/96.
4. Poslovna zajednica ED Srbije, Tehničke preporuke (TP-13, 14) – IX/99.
5. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu skladišta od požara i eksplozije „Sl list SRJ“ br. 24/87.
6. Pravilnik o tehničkim normativima za stabilne instalacije za dojavu požara „Sl. list SRJ“ br. 87/93.
7. Propisi: Član 194. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
(Sl. list SFRJ br. 53/88, 54/88 i Sl. list SRJ 28/95)
Propisi: Član 197a. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
(Sl. list SFRJ br. 53/88, 54/88 i Sl. list SRJ 28/95)
Propisi: Član 198. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
(Sl. list SFRJ br. 53/88, 54/88 i Sl. list SRJ 28/95)
Propisi: Član 192. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
(Sl. list SFRJ br. 53/88, 54/88 i Sl. list SRJ 28/95)
Propisi: Član 13. i 14. Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja
(Sl. list SRJ br. 11/96)
Propisi: Član 13. i 18. Zakona o zaštiti od požara (Sl. list SRJ br. 37/88)
Propisi: Član 193. Pravilnika o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
(Sl. list br. 53/88 i Sl. list SRJ 28/95)

8. JUS:

- JUS.N.B2.754 - uzemljenje i zaštitni provodnici
- JUS.N.E3.310-356 - instalacioni automatski prekidači
- JUS.N.E3.500-587 - priključnice, utikači i natikači
- JUS.N.B2.771 - prostorije sa kadom i tušom
- JUS.N.B2.741 - zaštita od električnog udara
- JUS.IEC.1024-1 - gromobranske instalacije
- JUS.IEC.1024-2 - gromobranske instalacije
- JUS.B.B4.802 /1997

„MIROCO“ je osposobljen za pružanje usluga i poslova na pregledu i održavanju uređaja, opreme i električnih instalacija u protiveksplozijskoj „EX“ zaštiti u skladu sa važećim propisima, normativima i standardima za ovu oblast:

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (Sl. list SFRJ br. 53/88 i 54/88 i Sl. list SRJ br.28/95)
- Pravilnik o srpskim standardima za protiveksplozijsku zaštitu.
- Merenje provodljivosti antistatičkog i provodljivih podova SRPS G.E0.053/77.
- Protiveksplozijska zaštita. Opšti zahtevi za konstrukciju protiveksplozijski zaštićenih električnih uređaja namenjenih za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere SRPS N.S8.011/1981.

Posedujemo kadrovsko tehničke kapacitete za sve vrste elektro merenja od komercijalnih objekata u vidu stambeno poslovnih, magacinskih, halskih i slično pa do razvodnih postrojenja i dalekovoda sa trafostanicama do 35 KV i prema posebnim upitima ili tenderima zaključno sa 110 KV.

U objekte koji poseduju Ex zaštitu u vidu instalacije, opreme, uređaja i instrumenata spadaju benzinsko plinske pumpe, određena rudarska postrojenja, farbare, prostorije sa farbanjem ili lakiranjem i slični objekti propisani važećim zakonskim propisima, standardima, normativima i pravilnicima.

 
Pretraga
 
 
 
 
Novosti
Ako želite da se prijavite na našu mailing listu kliknite ovde